طراحی سایت
تاريخ انتشار: 02 اسفند 1402 - 13:28

عباس شاهپيري: اينکه در منطقه و شهري جشنوارهاي هنري با عناوين مختلف و با استفاده از نام و قدمت ديرينه يک شهر برگزار شود، اما هنرمندان، برگزارکنندگان و مديران فرهنگي آن ديار از اينکه شهرشان فاقد سينما، و مکاني مناسب براي اجراي برنامههاي مختلف هنري است، دغدغه و يا پيگيري جمعي براي راه اندازي مکانهاي هنري نداشته باشند، اين رخدادها در قاموس فرهنگ و هنر ميتواند فاقد اعتبار و ارزش هنري باشد...

 

همراه با جشنوارههاي هنري، بايد شاهد رفع  مشکلات فرهنگي، هنري در منطقه باشيم 

عباس شاهپيري 

جشنوارهها و يا فستيوالها، از ديرباز در فرهنگ بشري اهميت داشتهاند و تقريباً در همه فرهنگها ديده ميشوند. اهميت بر پايي جشنوارهها، تا به امروز، در بخشهاي خصوصي و يا بصورت دولتي، خود را در زمينههاي مختلف نشان داده است. جشنوارههاي خاص، تاريخچهاي به طول يک قرن دارند و  به طور کلي در چند قرن اخير شکل گرفتهاند. براي مثال، برخي از جشنوارههاي سنتي  پس از جنگ جهاني دوم رونق يافتند، در آغاز قرن بيست و يکم برجستهتر شدند و در دوران مدرنيته نيز بهعنوان يک چشمانداز توريستي جهاني شناخته شدند.

 انواع متعددي از جشنوارهها در جهان وجود دارد که اکثر سنتهاي مهم را با فعاليتهاي فرهنگي جشن ميگيرند و بيشتر هم در زمينه غذاهاي محلي و اجراي موسيقيهاي بومي آن منطقه به اوج خود رسيدهاند. اين جشنوارهها مردم را با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ اصيل آن ديار به دور هم جمع ميکنند. که البته از نظر مکان و حضور مردم از سطح محلي تا ملي متغير هستند. براي مثال، جشنوارههاي موسيقي اغلب گروههاي متفاوتي از هنرمندان را گردهم ميآورند، تا در کنار معرفي گونههاي موسيقي مردم آن ديار، ايجاد شادي و نشاط در جامعه را قرين کار خود کنند .

 در اين راستا گردشگري فعاليت نسبتا پيچيدهاي است که چندين بخش جامعه و اقتصاد را در بر ميگيرد. البته اين امر بدون برنامهريزي ممکن است باعث ايجاد صدمات ناخواسته و غير منتظرهاي شود.

با وجود رقابت شديد براي توسعه گردشگري در جامعه بايد برنامهريزيهاي مناسبي صورت بگيرد تا بتوان به اهداف توسعه گردشگري دست يافت. جاذبههاي گردشگري يک مقصد، تنها به ويژگيهاي محيط طبيعي يا ابنيه، صنايع دستي و نظاير آن خلاصه نميگردد. در واقع رويدادهايي که در يک مقصد گردشگري رخ ميدهند خود ميتوانند به عنوان منبع مهمي براي جذب گردشگران تلقي شوند.

 امروزه اهميت برپايي نمايشگاه ها و جشنوارهها در توسعه اقتصاد يک منطقه روز به روز در حال افزايش است که بر اساس بررسيهاي انجام شده برپايي فستيوالها و جشنوارهها بويژه در سطوح محلي از جنبههاي مختلف، موجبات پويايي اقتصاد بومي در صنعت گردشگري فراهم ميسازد. آري برپايي يک نمايشگاه يا جشنواره بطور مستقيم تعداد زيادي گردشگر را به خود جذب ميکند اما بايد بتواند منجر به رونق اقتصادي آن منطقه شود.

اينکه ما ميتوانيم با برگزاري اينگونه جشنوارهها نام استان را در رسانههاي خبري و اطلاع رساني مطرح  کنيم و با همکاري اصحاب رسانههاي مجازي و رسانه ملي، صدا و سيما، و همينطور شبکههاي برون مرزي، استان را در زمينههاي مختلف معرفي کنيم، بسيار عالي مينمايد اما همانگونه که گفته شد حتما ميبايست در حاشيه جشنواره و فسيتوالهاي هنري شاهد رونق اقتصادي و رفع  مشکلات فرهنگي، هنري در آن منطقه باشيم.

اينکه در منطقه و شهري جشنوارهاي هنري با عناوين مختلف و با استفاده از نام و قدمت ديرينه يک شهر برگزار شود، اما هنرمندان، برگزارکنندگان و مديران فرهنگي آن ديار از اينکه شهرشان فاقد سينما، و مکاني مناسب براي اجراي برنامههاي مختلف هنري است، دغدغه و يا پيگيري جمعي براي راه اندازي مکانهاي هنري نداشته باشند، اين رخدادها در قاموس فرهنگ و هنر ميتواند فاقد اعتبار و ارزش هنري باشد.

هر چند که برپايي آن مناسبت بتواند اوقات فراغت جمعي از جوانان را در مقطعي خاص و در بيخيالي فرهنگي پر نمايد.

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و ششم، شماره 1074)

 


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین