طراحی سایت
تاريخ انتشار: 29 بهمن 1393 - 01:01

 

یونس قیصی زاده

 

نسل جوان، مهمترین سرمایه نیروی انسانی جامعه را تشکیل داده و در همه جنبه های زندگی اجتماعی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو در تغییر و تکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. از آن جا که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع بشری بخصوص در بین جامعه جوان کشورمان...

نسل جوان، مهمترین سرمایه نیروی انسانی جامعه را تشکیل داده و در همه جنبه های زندگی اجتماعی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو در تغییر و تکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. از آن جا که سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع بشری بخصوص در بین جامعه جوان کشورمان دارد، وقتی سرمایه اجتماعی در بین جوانان نهادینه و گسترش یابد، سبب می شود که جوانان تلاش گسترده ای برای توسعه همه جانبه کشور از خود بروز دهند. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن (اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ)؛ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. جوانان با حضور در جامعه دچار انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود، خانواده و جامعه خواهند شد. فعالیت اجتماعی، جوانان را برای اداره زندگی خود توانمند می سازد و در آنان نسبت به دستاوردهای  توسعه، احساس مالکیت ایجاد خواهد نمود. اجتماعی شدن و ایجاد حس مشارکت در جوانان تنها یک رهیافت برای رسیدن به توسعه پایدار نیست بلکه خود هدف توسعه پایدار است، زیرا جوانان به دستاورد و توسعه ای که خود در آن مشارکت داشته‌اند متعهد و پایبند خواهند بود. 

از آن جا که سرمایه اجتماعی را می توان توانایی گسترش کنش ها دانست و یا به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی، کنش را از حالت ایستا در آورده و تبدیل به جریان می کند، می توان با مشارکت جوانان در یک کنش مشارکت آمیز و مبتنی بر اعتماد، باعث افزایش سرمایه اجتماعی آنان شد. 

طبق نظر هوگی و همکاران (1999) «مشارکت در جامعه به جوانان فرصت بسط روابط اجتماعی با افرادی غیر از خانواده و همسالان را در موقعیتهای مختلف اجتماعی می دهد و به آنها کمک می کند تا یک درک درست نسبت به خود و دیگران پیدا کنند و از این طریق هویت اجتماعی خود را تقویت نمایند»

متاسفانه نتایج پژوهش هائی که در مورد سرمایه اجتماعی جوانان در کشور انجام گرفته است، نشان می دهد که جوانان به ‌طور کلی دارای سرمایه اجتماعی اندکی هستند و از آن سرمایه‌ی اجتماعی اندک نیز بیشترین سهم متعلق به سرمایه اجتماعی «درون‌گروهی» است؛ این نوع سرمایه اجتماعی هم در بین افرادی که دارای قومیت یکسانی هستند، بیشتر به چشم می‌خورد.

جوانان جویای مشارکت اند، ﺟﻮاﻧﺎن باید اﺣﺴﺎس کنند ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ آراء و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﻧﺎن ارزش ﻣﻲ دهند و ﺑﺮای آﻧﺎن پاداش و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  نادیده گرفتن این نسل در فعالیت‏ها، تحولات و تعاملات کشوری به معنی نادیده گرفتن واقعیت‏ها عینی جامعه بوده و به نحوی چشم‌پوشی از آن چه که عملا وجود دارد، محسوب می‏گردد.

تلاش در جهت افزایش اعتماد، مشارکت مدنی و مشارکت اجتماعی جوانان، باعث بهبود روابط اجتماعی و اعتماد بین آنان با بدنه اجتماعی و ساختار قدرت شده و این وضعیت کمک می کند تا استان بوشهر از حداکثر نیروی انسانی و مادی در جهت توسعه استفاده نماید.

برچسب ها:
یونس قیصی زاده

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین